fbpx

Oppdatert: September 2022

Foretaksinformasjon

Org.nummer: 823 685 432, Voids AS

Adresse: Storgaten 107, 3060 Svelvik

Telefon: +47 958 26 131

support@voids.no

Om virksomheten

Voids leverer tjenester for utleie og leie av parkeringsplasser. Tjenestene våre er tilgjengelige via våre nettsider www.voids.no og vår mobilapplikasjon Voids.

Tjenestene våre er tilgjengelig for både privatpersoner, bedrifter og andre næringsaktører.

Brukervilkår

Vennligst les de generelle brukervilkårene nedenfor før du registrerer deg og tar i bruk tjenester levert av Voids AS. Ved å bruke vår plattform og å registrere deg og bruke tjenestene våre godtar du de vilkår og betingelser som beskrevet i dette dokumentet.

Hvem brukervilkårene omfatter

Disse generelle brukervilkårene og betingelsene (videre omtalt som «brukervilkår», «vilkårene») gjelder mellom deg som bruker («kunden», «brukeren», «deg») og Voids AS, («Voids»), ved bruk av tjenester levert av Voids via nettsidene www.voids.no eller via mobilapplikasjonen Voids (sammen omtalt som plattformen).

Ved å registrere en brukerkonto hos Voids eller ved å bruke plattformen og/eller tjenestene (som definert nedenfor) bekrefter du at du har lest og godtar vilkårene.

Ved å godta vilkårene bekrefter du at du er minst 18 år gammel og at du kan godta vilkårene med bindende virkning.

Ved å bruke plattformen kan du kjøpe tjenester fra Voids og deres samarbeidspartnere («partneren», «partnere»).

Ved å kjøpe en tjeneste på plattformen inngår du en avtale direkte med Voids eller den aktuelle partneren og godtar eventuelt partnerens vilkår.

Vilkårene utgjør hele avtalen mellom partene i alle forhold knyttet til tjenestene levert av Voids.

Hvis du har spørsmål angående vilkårene kan du alltid kontakte vår kundeservice.

Forbehold

Voids tar forbehold om utilsiktede feil i beskrivelsen av pris og informasjon om tjenester på sidene. Ta kontakt med oss om du har spørsmål. Du finner kontaktinformasjon øverst i dette dokumentet og på våre nettsider, www.voids.no

Ansvar og ansvarsfraskrivelse

Voids eller noen annen part som deltar i å skape, produsere eller levere plattformen og tjenester på våre vegne har ikke noe ansvar for direkte, uforutsette, følgeskader eller indirekte skader, kostnader, tap eller ansvar uansett, som følge av din tilgang til, bruk, manglende mulighet til bruk, endring i innholdet på plattformen eller i våre tjenester, eller som følge av annet nettsted du fikk tilgang til gjennom en link fra dette nettstedet eller fra handlingene vi gjennomfører eller ikke gjennomfører som et resultat av digital kommunikasjon du sender oss.

Materialet på dette nettstedet kan endres uten forvarsel.

Voids har ikke noen forpliktelse eller ansvar overhodet for eventuelle tap forårsaket av virus som kan infisere ditt datautstyr eller annen eiendom på grunn av din bruk av, tilgang til eller nedlasting av materiale på dette nettstedet. Velger du å laste ned materiale fra dette nettstedet gjøres det på egen risiko.

Voids kan overføre sine rettigheter og forpliktelser i henhold til vilkårene til en tredjepart, forutsatt at den overtakende tredjeparten kan forventes å oppfylle sine forpliktelser i henhold til vilkårene på en, fra kundens perspektiv, tilfredsstillende måte.

I tillegg til det som ellers er angitt i Brukervilkårene, og med mindre annet følger av ufravikelig lov, gjelder følgende angående Voids’ ansvar overfor deg som Kunde:

Bortsett fra det som er angitt i vilkårene, gir Voids ingen garantier angående innhold, informasjon, tjenester eller noe som tilbys av eller gjennom Voids på plattformen. Voids gir heller ingen garantier angående funksjonen, tilgjengeligheten, brukervennligheten eller sikkerheten til plattformen eller tjenesten.

Voids er ikke ansvarlig for uautorisert tilgang til, eller endring av, informasjon som du sender til Voids, eller materiale eller informasjon som du mottar. Voids er dessuten ikke ansvarlig for kriminelle handlinger begått ved bruk av Voids tjenester som trusler eller bakvaskelse, eller for uanstendighet eller forstyrrende, fornærmende, upassende eller ulovlig innhold eller oppførsel fra noen brukere.

Force majeure

Voids forbeholder seg retten til å kansellere en leveranse av en eller flere tjenester dersom kunden har oppgitt mangelfull eller feil informasjon ved registrering av brukerkontoen, dersom Voids’ partner ikke klarer å levere tjenesten, eller ved force majeure-hendelser som pandemier, naturkatastrofer, kriger, politisk uro, streik, lockout, blokader eller annen arbeidsforstyrrelse, brann, ulykke eller andre omstendigheter utenfor Voids’ rimelige kontroll, eller andre forhold som vesentlig hindrer eller svekker betingelsene for at en leveranse kan oppfylles.

Brukerens ansvar

Du er selv ansvarlig for å forsikre at informasjonen du fremskaffer når du registrerer deg som bruker er korrekt.

Du samtykker til å holde påloggingsinformasjon og annen kontoinformasjon konfidensiell og sikker, og å ikke dele slik informasjon med andre.

Du er ansvarlig for å kompensere Voids for enhver direkte og indirekte skade som Voids lider på grunn av ditt brudd på vilkårene.

Personvern

All personlig informasjon eller materiale som sendes til Voids’ nettsteder og via Voids applikasjonen er underlagt Voids’ personvernserklæring. Du finner alltid nyeste versjon på våre nettsider.

Link til andre nettsteder

Lenker på Voids’ nettsider kan ta deg utenfor Voids’ nettsider, og Voids tar ikke ansvar for innholdet, nøyaktigheten eller funksjon til disse andre nettstedene. Lenkene deles i god tro og Voids kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle senere endringer i andre nettsteder som vi lenker til. Vi anbefaler at du gjør deg kjent med og leser nøye gjennom brukervilkår og personvernerklæring for alle andre nettsteder du besøker.

Bruk av tjenestene

1. Om tjenestene

Voids driver plattformen hvor du kan leie ut eller leie parkeringsplasser. Dersom du ønsker å leie en parkeringsplass kan du søke etter og finne parkeringsplasser i nærheten av deg. Du kan også søke i et annet område for å finne og eventuelt forhåndsreservere parkering.

Betaling skjer som hovedregel via plattformen.

I enkelte tilfeller benytter utleiere skiltgjenkjenningskamera for oppstart og avslutting av parkering. I disse tilfellene har du flere betalingsmuligeter.

1.2 Tjenester som tilbys

Voids er en formidlingsplattform for parkeringsplasser, og antallet parkeringsplasser som til enhver tid er tilgjengelig kan variere. Dette fordi utleier kan legge til eller fjerne oppføringer, eller andre brukere kan reservere parkering.

Brukeren henvises til plattformen for oppdatert informasjon om tilgjengelige tjenester.

2. Tjenesteinformasjon og pris

Voids er en delingsplattform for formidling av ledige parkeringsplasser, det vil si at det er tredjeparter som tilbyr ledige parkeringsplasser.

Prisen for bruk av våre tjenester i form av leie av parkeringsplass er oppgitt i hver oppføring på plattformen.

Alle priser er oppgitt i norske kroner og vises både inklusive og eksklusive merverdiavgift.

Samlet kostnad for kjøpet vil fremkomme før endelig betaling, og inkluderer alle kostnader forbundet med kjøpet, som avgifter og gebyr.

Prisen for å leie hver enkelt parkeringsplass blir fastsatt av utleier.

Voids krever et gebyr på 5 kr per transaksjon for å dekke transaksjonskostnader, såkalt tjenestegebyr.

I forbindelse med utleie av parkeringsplasser tar Voids 20 % provisjon av utleier.

Endringer av priser kan forekomme. De til enhver tid gjeldende prisene er publisert i applikasjonen.

Prisene oppgis i forkant av bruk av tjenestene, og gjelder per time for den valgte parkeringsplassen, dersom ikke annet er oppgitt.

Ved særlige endringer av tjenestene eller plattformen, vil Brukervilkårene oppdateres og gjøres tilgjengelig på plattformen. Vennligst se til å lese den nyeste, oppdaterte versjonen av Brukervilkårene.

3. Betaling

Voids krever betaling for tjenesten når parkeringen avsluttes. Prisen regnes fra oppstart av parkering til avslutting.

Ved betaling belastes bruker leiebeløpet i sin helhet, og kan velge blant de betalingsformer som til enhver tid tilbys på plattformen.

Dersom du velger å gjennomføre betale direkte i Voids-applikasjonen blir betalingen behandlet av Stripe, som er en sikker elektronisk betalingsløsning. All kortinformasjon oppbevares i henhold til ditt kortselskaps regelverk.

Ved betaling med faktura blir faktura utsendt i etterkant av bruk av tjenesten. Betalingsfrist fremgår av fakturaen.

Manglende overholdelse av betalingsvilkårene vil kunne føre til at det påløper gebyrer og forsinkelsesrenter. Om det skyldige beløp ikke innbetales vil det i ytterste konsekvens kunne føre til at saken videresendes til inkasso.

4. Kjøpte tjenester

Tjenester kjøpt via Voids’ nettsider eller applikasjon er personlige. Det er den til enhver tid navngitte personen som innehar rettighet til de kjøpte tjenester.

4.1 Avtaleinngåelse

Avtalen er bindende for begge parter når brukeren velger å benytte våre tjenester.

Avtalen er likevel ikke bindende dersom det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra utleier i bestillingsløsningen eller i brukerens bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.

Avtalen inngås mellom bruker og Voids, eller mellom bruker og Voids samarbeidspartnere.

Avtalen for kjøp av tjenester på plattformen består i utgangspunktet av de opplysninger som brukeren får i bestillingsløsningen, eventuelt særskilt avtalte vilkår, samt standardvilkår etter loven.

Kjøpet reguleres av de nedenstående standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av tjenester. Slike forbrukerkjøp over internett reguleres hovedsakelig av avtaleloven, forbrukerkjøpsloven, markedsføringsloven, angrerettloven og ehandelsloven. Disse lovene gir forbrukeren ufravikelige rettigheter. Lovene er tilgjengelig på www.lovdata.no. Vilkårene i denne avtalen skal ikke forstås som noen begrensninger i de lovbestemte rettigheter, men gir opplysninger om partenes viktigste rettigheter, plikter og ansvar for handelen.

4.2 Kanselleringsvilkår

Dersom du har gjort en reservasjon som du likevel ikke ønsker å benytte er det mulig å kansellere bestillingen.

Følgende vilkår gjelder:

Dersom kanselleringen gjelder en reservasjon frem i tid, og reservasjonen kanselleres 24 timer før parkeringen skulle startet vil du ikke bli belastet for reservasjonen.

Dersom kanselleringen gjelder en reservasjon frem i tid, og reservasjonen ikke kanselleres 24 timer før parkeringen skulle startet vil hele beløpet bli belastet din konto.

En påbegynt reservasjon kan ikke kanselleres, og blir belastet din konto i sin helhet.

5. Kommunikasjon

Kommunikasjon vil i hovedsak foregå digitalt, på norsk.

Voids forbeholder seg retten til å sende ut relevant informasjon om tjenestene og bruk av disse til registrerte brukere i den digitale kanalen som er mest hensiktsmessig.

5.1 Klager og tilbakemeldinger

Ved klager og tilbakemeldinger tilbyr Voids hjelp og brukerstøtte via vår kundeservice. Du finner kontaktinformasjon til kundeservice på plattformen. For oppdatert informasjon om kundeservice, vennligst sjekk våre nettsider.

5.2 Tvisteløsning

Tvister om tolkning eller anvendelse av disse vilkårene skal tolkes i samsvar med norsk lov.

Ved eventuell tvist mellom Voids og kunden skal partene som et første skritt bestrebe seg på å løse tvisten etter avtale.

6. Misbruk / bortfall av tjenester

Voids forbeholder seg retten til å avslutte tjenesten eller suspendere bruken av plattformen for brukere som bryter disse vilkårene. Slik oppsigelse skjer umiddelbart og brukeren varsles på e-post.

Forbudt virksomhet

Det er forbudt å utføre handlinger som Voids kan anse som upassende og / eller anses å være en ulovlig handling eller er forbudt etter lover som gjelder for dette nettstedet, inkludert, men ikke begrenset til:

Enhver handling som utgjør et brudd på enten personvern (inkludert overføring av privat informasjon uten det berørte individets samtykke) eller noen andre av de juridiske rettighetene til individer.

6.1 Garantier

Plattformen er levert til deg på en «som er» og «som tilgjengelig» basis. Voids gir ikke verken uttrykte eller implisitte garantier for at plattformen vil være tilgjengelig uavbrutt eller uten feil.

Bruk av dette nettstedet er på eget ansvar.

Vi forbeholder oss retten til å begrense eller avslutte din tilgang til plattformen eller funksjon av plattformen når som helst.

7. Endring av Brukervilkårene

Voids kan endre eller oppdatere Brukervilkårene ved jevne mellomrom. Endringer vil varsles minimum 1 måned i forkant.