fbpx
Forskjellige norske trafikkskilt.

Husker du hva hvert parkeringsskilt betyr?

Det finnes et hav av ulike trafikkskilt og parkeringsskilt, og mange ligner på hverandre. Husker du hva hvert parkeringsskilt betyr? Og hva har de å si for deg som sjåfør? Få full oversikt her!

Trafikkskilt brukes for å angi hva som er lovlig oppførsel og ikke i trafikken. De er en viktig del av systemet som informerer, styrer og varsler trafikantene. God og riktig skilting er derfor en forutsetning for trygg og effektiv trafikkavvikling.

Les også: Slik løser Voids delingsplattform Norske parkeringsproblemer

Utdrag fra Lov om vegtrafikk (vegtrafikkloven) sier dette:

Kapittel 2, trafikk m.m.

§ 3. Grunnregler for trafikk.

Enhver skal ferdes hensynsfullt og være aktpågivende og varsom så det ikke kan oppstå fare eller voldes skade og slik at annen trafikk ikke unødig blir hindret eller forstyrret.

Vegfarende skal også vise hensyn mot dem som bor eller oppholder seg ved vegen. […]

§ 5. Skiltregler m.m.

Enhver skal være oppmerksom på offentlig trafikkskilt, signal og oppmerking og skal rette seg etter påbud som gis på denne måte. […]

Hva betyr skiltene?

Skilt 370: Stans forbudt

Norsk trafikkskilt 370: Stans forbudt.

Det er forbudt å stanse kjøretøyet på den siden av veien der skiltet er satt opp.
Skiltet gjelder frem til:

 • Neste veikryss
 • Nytt stans forbudt-skilt
 • Parkering forbudt-skilt
 • Skilt om parkeringssone
 • Skilt som angir slutt på parkeringssone
 • Parkeringsskilt

Skiltet benyttes spesielt på strekninger der stans vil føre til vesentlig fare eller ulempe for andre trafikanter.

Stans forbudt-skiltet kan kombineres med underskilt for å angi utstrekningen av reguleringen eller klargjøre hvor reguleringen gjelder.

Eksempler på slike underskilt: «Gjelder i begge kjøreretninger», «Gjelder snuplass» eller underskilt for tidsbestemmele.

Skilt 372: Parkering forbudt

Norsk trafikkskilt 372: Parkering forbudt

Parkering forbudt-skiltet angir forbud mot parkering på den siden av veien hvor skiltet er satt opp. Skiltet brukes når parkering etter trafikkreglenes definisjon er forbudt. Det vil si «Enhver hensetting av kjøretøy, selv om førerer ikke forlater det».

Unntaket er kort stans for av- eller påstigning eller av- eller pålessing.

Skiltet gjelder frem til:

 • Neste veikryss
 • Nytt parkering forbudt-skilt
 • Stans forbudt-skilt
 • Skilt om parkeringssone
 • Skilt som angir slutt på parkeringssone
 • Parkeringsskilt

Skiltet kan også brukes for å ivareta lasteplasser for av- og pålessing.

Parkering forbudt-skiltet kan på samme måte som stans forbudt-skiltet reguleres ytterligere med underskilt.

Skilt 552: Parkering

Norsk trafikkskilt 552: Parkering

Dette er kanskje det skiltet vi som sjåfører aller helst vil se, et klart og tydelig parkeringsskilt. Det brukes for å angi at parkering er tillatt, så lenge parkering ikke bryter trafikkreglenes bestemmelser om parkering og stans. Skiltet kan være utstyrt med underskilt for å angi eventuelle begrensninger av parkeringsadgangen.

Uten underskilt kan dette skiltet bare brukes for å vise at det er mulig å bruke veiutvidelser eller opparbeidet plass til parkering.

Med mindre skiltet er utstyrt med underskilt som angir noe annet gjelder skiltingen på den siden av veien det er satt opp, i kjøreretning.  

Det kan også brukes innenfor parkeringssoner for å kommunisere at parkering er tillatt uten begrensninger.

Skiltet gjelder frem til:

 • Neste veikryss
 • Nytt parkering-skilt
 • Skilt om stans forbudt
 • Skilt om parkering forbudt
 • Parkeringssone

Om skiltet er plassert ved innkjøringen eller inne på et klart avgrenset område gjelder det for hele området.

Vanlige underskilt som brukes i kombinasjon med parkering-skilt er: «Mot avgift» eller at det er angitt at det er tillatt for spesielle kjøretøy å parkere. Er parkeringen regulert til å gjelde for visse kjøretøystyper er det forbudt for andre å parkere der.

Skilt 552 Parkering kan ikke brukes for å angi veivisning til parkeringsplasser eller parkeringshus, da skal skilt 767 Parkering og 769 Parkeringshus brukes.

Parkeringsskilt 767
Parkeringsplasser: Skilt 767
Parkeringsskilt 769
Parkeringshus: Skilt 769

Skilt 376: Parkeringssone

Parkeringsskilt 376

På lik linje med skilt 552 Parkering er skilt 376 Parkeringssone et skilt vi som sjåfører blir glade for å oppdage.

Skilt 376 Parkeringssone brukes for å forenkle skiltingen i et område. Skiltet angir at det er tillatt å parkere i hele sonen. Som sjåfør bør man likevel være oppmerksom av to årsaker: soneparkering kan være tidsregulert og enkelte steder kan det være satt opp skilt som avviker fra sonereguleringen.

Reglene for bruk av skilt 376 Parkeringssone er strengt regulert for å gjøre det enkelt for sjåfører:

 1. Sonereguleringen skal være enkel. Gyldighetstid kan reguleres, men da skal det ikke være reguleringer i øvrige tidsrom.
 2. Enkelte strekninger i sonen kan ha avvikende reguleringer, men dette skal ikke overstige 25 % av veistrekningene i sonen.
 3. Sonen må være av rimelig størrelse og klart avgrenset slik at det er enkelt for trafikanter å orientere seg med tanke på sonegrensen. Soner med ulik regulering som ligger ved siden av hverandre bør være adskilt av vei eller gate som ikke er del av noen av sonene.
 4. Om sonen reguleres som både parkeringssone og fartsgrensesone skal det så langt det er mulig etableres sammenfallende sonegrenser.

Soneparkering kan reguleres med begrensninger som «Med p-kort eller ved parkometer». Dette er en typisk regulering for boligsoneparkering. I slike soner kan det finnes parkering med egen regulering, for eksempel avgiftsbelagte plasser.

Boligsoneparkering reguleres etter lokal forskrift.

Skilt 376: Parkering forbudt sone

Parkering forbudt sone
Parkering forbudt sone med tidsregulering

Skilt 376 Parkeringssone kan også angi en sone det er forbudt å parkere i. På lik linje med andre parkeringssoner kan dette forbudet være tidsregulert. Det vil være angitt på skiltet.

I en parkering forbudt sone kan det finnes plasser det er lovlig å parkere, de vil være angitt med skilt.

Skilt 378: Slutt på parkeringssone

Parkeringsskilt 378

Skiltet 378 Slutt på parkeringssone brukes for å oppheve parkeringssone som har vært angitt med skilt 376 Parkeringssone.

En parkeringssone oppheves ikke av andre skilt for regulering av parkering.

Skiltet Slutt på parkeringssone settes på høyre side av veien, og ofte på baksiden av skilt 376 Parkeringssone.

Skilt 378: Slutt på parkering forbudt sone

Opphever parkering forbudt sone.

Trafikkskilt- og parkeringsskilt-regler

For å sikre at trafikanter forstår og kan etterleve skiltingen er det viktig at reguleringen ikke blir for kompliserte. Dette betyr for eksempel at det ikke skal gis mer enn to ulike reguleringer for samme skilt.

I hovedsak gjelder skiltene som regulerer parkering på den siden av veien de er satt opp, det vil si i kjøreretning. De gjelder fra der de er oppsatt frem til neste veikryss eller skilt.

Vær likevel oppmerksom på at skiltene kan reguleres med pil under hovedskiltet, underskilt 828. Pilen på skiltet viser hvilken retning skiltet gjelder, eller om det gjelder i begge retninger.

Skiltet gjelder i begge retninger
Dette skiltet gjelder mot kjøreretning
Dette skiltet gjelder i kjøreretning

Når du parkerer må du også sørge for at hele kjøretøyet er innenfor skiltets virkeområde. Dersom deler av kjøretøyet er utenfor skiltets virkeområde (for eksempel halve bilen utenfor skiltstolpen) kan du omfattes av andre regler enn det skiltet angir.

Det er heller ingenting i veien for å krysse veien og parkere mot kjøreretning, så lenge selve kryssingen er lovlig. Da må du være ekstra påpasselig med å sjekke at du er innenfor det området skiltet gjelder for.

Alle skilt-illustrasjoner er hentet fra Statens vegvesen som har gjort illustrasjonene tilgjengelig for fritt bruk.

Les også: Voids parkeringsapp: Lei ut parkeringsplasser og få en ekstra inntekt

Del denne artikkelen

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Our Services

guaranteed-business-parking

Er dine ansatte ofte på reise?

Ikke la parkeringsplassene stå ubrukt. Lei de ut i Voids når dine ansatte ikke bruker de. På den måten kan andre benytte seg av dine plasser og du skaper en ekstra inntekt til bedriften din.

voids-app-finne-parkering-2

Parkeringsplass

Do you have a website that is well suited for digital marketing? We can examine how well the site works. Get a free review of your website with concrete suggestions for improvements. Small changes can yield big results!

partnership

Samarbeid

Sliter du med å fylle alle parkeringsplassene dine? Ved å gjøre de tilgjengelig i appen vil flere oppdage at du har ledig plass, og du kan få større inntjening på de parkeringsplassene som vanligvis står tomme.

Ta kontakt

Har du eller bedriften din parkeringsplasser du vil leie ut? Ta kontakt for informasjon om våre parkeringsløsninger.
Voids bli utleier

Bli utleier

Eier du en parkeringsplass du vil leie ut? Bestem selv når du vil leie ut plassen din og hvilken leiepris du ønsker.

Hjelp oss å dele våre artikler

Lorem Ipsum

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.